Risearch.nl hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring wil Risearch.nl heldere en transparante informatie geven over hoe zij omgaat met persoonsgegevens. Risearch.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat Risearch.nl in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraagt om uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen als Risearch.nl deze nodig heeft voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van  persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte is van alle rechten omtrent persoonsgegevens, betrokkenen hierop wil wijzen en deze respecteren.

Persoonsgegevens zijn onder te verdelen in:

 1. Persoonsgegeven die wij ontvangen van onze opdrachtgevers in verband met het leveren van een dienst op basis van een overeenkomst van opdracht. Dit betreffen naam en contactgegevens en aanvullende noodzakelijke informatie om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren.
 2. Persoonsgegevens van betrokkene die nodig zijn om de diensten van Risearch.nl naar behoren uit te kunnen voeren. Dit betreffen bijvoorbeeld gegevens die wij gedurende re-integratietrajecten van betrokkene zelf ontvangen en verwerken. Risearch.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Risearch.nl verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • CV
 • Functionele mogelijkhedenlijst en belastbaarheid
 • Arbeidsdeskundig rapport
 • Uitslag beroepentest
 • Ziekmeldingen
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie zoals e-mails, uitnodigingen

Persoonsgegevens worden door Risearch.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het structureel begeleiden en het bevorderen van de re-integratie van geheel of gedeeltelijk zieke en/of arbeidsongeschikte werknemers die in dienst van een opdrachtgever binnen zijn organisatie zijn uitgevallen;
 • Het begeleiden naar passende duurzame arbeid bij een nieuwe werkgever;
 • De beoordeling van de geschiktheid van een betrokkene voor het verrichten van werkzaamheden bij een andere werkgever aan de hand van criteria zoals genoten opleiding, opgedane werkervaring, vastgestelde beperkingen en voorkeur voor bepaalde werkzaamheden;
 • Het naar behoren kunnen uitvoeren van werkzaamheden die noodzakelijk zijn vanuit relevante wetgeving op het gebied van ziekte en verzuim, zoals onder andere bedoeld in de Wet verbetering poortwachter;
 • Administratieve afhandeling rond bovengenoemde punten, waaronder rapportage en verantwoording aan de opdrachtgever.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

 • Toestemming van betrokkene.
 • Uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is.
 • Verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van risearch.nl of haar opdrachtgever.

Grondslag voor verwerking van bijzondere persoonsgegevens is:

 • Uitdrukkelijke toestemming van betrokkene;
 • Verwerking is noodzakelijk met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten van risearch.nl of betrokkene. Dit op het gebied van het arbeidsrecht en het sociale zekerheids- en sociale beschermingsrecht.

Uw persoonsgegevens worden door Risearch.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de administratie voor maximaal 2 jaar. Hierna worden alle naar u als betrokkene terug te herleiden persoonsgegevens verwijderd.

Verstrekking aan derden
Risearch.nl geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee zij geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt Risearch.nl hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal Risearch.nl de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kan Risearch.nl persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Risearch.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Risearch.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Risearch.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens  te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder bijvoorbeeld de volgende maatregelen:

 • Alle personen die namens Risearch.nl van persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Risearch.nl treft passende beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet verloren gaan of dat onbevoegden toegang kunnen krijgen tot deze persoonsgegevens.
 • Risearch.nl maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Risearch.nl test en evalueert regelmatig haar maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Risearch.nl van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Risearch.nl kan vragen om uw legitimatie voordat Risearch.nl gehoor zal geven aan voornoemde verzoeken. Mag Risearch.nl uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt Risearch.nl u hierover direct contact met haar op te nemen. Komt Risearch.nl er samen met u niet uit dan vindt Risearch.nl dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen?
Als u naar aanleiding van deze Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op via privacy@risearch.nl.nl